ÁSZF

2018

A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÉRTÉKESÍTÉSI KERETSZERZŐDÉS SZABÁLYAII./  ÁSZF , keretszerződés érvényessége és hatálya (Ptk. 6:78. §):

Az Általános Szerződési Feltételek, az itt szabályozott eladási és értékesítési keretszabályok Gyártóval érvényesen létrejött valamennyi, írásban megkötött szerződésre, az abból eredő szolgáltatás teljesítésére kötelező érvényű. Az ÁSZF szabályaitól szerződő felek közös és egyező akarattal térhetnek el, az eltérést tartalmazó módosítást írásba foglalt, teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ennek hiányában az eltérés nem lép érvénybe és hatályba.

A jelen értékesítési szabályzat, mint általános szerződési feltétel érvényességi és tartalmi elemét képezi a megrendelő és a gyártó között létrejött egyedi szerződésnek. Az általános szerződési feltételeket minden megrendelésre, megkötött szerződésre, valamint az azokkal összefüggő fuvarozási megállapodásra kötelező érvényűnek tekintik a felek.

II./ Kötelem keletkezése:

Vevő/Megrendelő köteles írásbeli megrendelését a Gyártóval közölni. Gyártó joga a vételi ajánlatot elfogadni vagy a megrendelést elutasítani. Amennyiben a megrendelést elfogadja, úgy írásban köteles visszaigazolásával a Megrendelőt tájékoztatni. A kötelem a Vevő/Megrendelő megrendelésének, vételi ajánlatának és a Gyártó gyártási visszaigazolásának írásbeli adásvételi szerződésbe foglalásával jön létre a szerződés aláírása, megkötése napján. A jelenleg hatályos Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:231. § szerinti „fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele” alapján. A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre, az ügyfél/megrendelő írásbeli megrendelésének a gyártó által írásban történt visszaigazolásával és ezen nyilatkozatok adásvételi szerződésbe foglalásával.

 A megrendelés tartalma:

A vevői megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru/termék megnevezését, színét, mennyiségét (db, m2, raklap stb.), a kért szállítási időpontot, szállítás helyét, a termék átvételére jogosult vevői képviselő nevét, adatait, aláírási jogosultságát. Vevő helyszíni képviselőjének személyes adatait, az átvételre vonatkozó jogosultságát, a szállítólevelek leigazolására, aláírására való meghatalmazását Vevő/Megrendelő köteles az adásvételi szerződésben feltüntetni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű kár a Vevő/Megrendelő terhére esik. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Így különösen a termék mennyiségére, formájára, színére, adalékanyagokra, egyedi igények teljesítésére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a termék konkrét elnevezését, színét, formáját, fantázianevét, ha van, amelyet vevő a gyártó termékkatalógusa, termékismertetője alapján kiválasztott, vagy amelyet természetben a márkakereskedő, illetve a gyártó telephelyén kiállított mintadarabok, illetve lerakási bemutató mintafelületek alapján, megtekintést követően kiválasztott. Az egyedi megrendelésnek kötelező eleme a mennyiség, a termék vételára és a szállítási, fuvarozási időpont, helyszín megjelölése.

Termékértékesítés: Gyártó térkő termékeit egységrakatokban értékesíti, raklapokra felhelyezve. Gyártó a raklapokat maximum soronként, raklapbontási díj felszámításával bontja meg. A raklapokat kizárólag a vevő mennyiségi igényének megfelelően és maximum soronként megbontva lehet értékesíteni és vevő köteles a  bontási díjat megfizetni.

Raklapok visszavásárlása:

Gyártó termékeit fa alapanyagú raklapokon értékesíti fóliázott csomagolás módszerrel, amelyen a gyártó adatai, cégneve, védjegye és egyéb megkülönböztető jelzése - amely igazolja a gyártót - feltüntetésre kerül. A hibátlan, sérülésmentes raklapokat, mint göngyölegárut gyártó az ún. kísérő raklap-jegyekkel együtt a vételtől számított 90 napon belül visszavásárolja és arról jóváíró számlát állít ki, melyet vevő ún. nyitott számla-listájában lekönyvel. Vevő kötelezettsége a raklapok saját költségen, gyártó telephelyére történő visszaszállítása. A határidőn túli visszaszállítás esetén gyártó jogosult visszautasítani a raklapok visszavételét, ezért a határidőn túli raklap vásárlására gyártó törvényes képviselőjének írásbeli egyedi engedélyezésére van szükség. A Gyártó a hibás, sérült terméket, egyéb terméket, téves megrendelést, többletterméket, felesleget nem vásárol vissza, az a vevő saját kockázatába tartozik.

III./ Kiszállítás/teljesítés/fuvarozás:

A termék Gyártó telephelyéről történő elszállításáról Vevőnek/Megrendelőnek kell gondoskodnia. A termék úgynevezett gyártelepi árai tartalmazzák az egységrakatok szállítójárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől eltérő anyagmozgatás felek külön megállapodását képezi. Vevői elszállítás esetén a termék átadás-átvételének helye Gyártó telephelye, annak felrakodása és szállítóeszközzel történő elvitele során a Gyártó telephelyének elhagyása után a kárveszély a fuvarozásra vonatkozó szabályok szerint áll be, illetve  a termék tulajdonjoga átszáll Vevőre.

Gyártó gazdálkodó szerv így amennyiben Vevő fogyasztó, és az Eladó vállalja a dolog Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta. A termék tulajdonjoga, átadás-átvétele a szállítójegy és/vagy a fuvarlevél leigazolásával egyidejűleg megtörténik. Ezt követően a termék Vevője/Megrendelője köteles a termék vételárát, ellenértékét a szerződés szerint Gyártónak megfizetni. A szállítójegy és/vagy fuvarlevél nem megfelelő aláírása vagy hiányos kitöltéséből eredő mindennemű kárért a Vevő/Megrendelő tartozik helytállni, és a teljes összegű kárt Gyártónak megtéríteni.

Vevő/megrendelő az egyedi szerződésben kérhet gyártótól kiszállítást, fuvarozást, ez esetben a szerződéses termékár tartalmazza a raklapokon értékesített termék gépjárműre rakodásának költségét. Felek a szállítás, fuvarozás költségeiben a termék vételárának megállapításával egyidejűleg állapodnak meg, a szállítási költségeket vevő köteles viselni.  Az elszállítás, fuvarozás során a rakományban bekövetkezett esetleges rongálódásért, károsodásért a termék szállítását ténylegesen végző fuvarozó a fuvarozás szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A fuvarozó köteles a terméket az egyedi szerződésben meghatározott helyre és időben leszállítani, a termék megrendelőjének, illetve igazolt törvényes képviselőjének a helyszínen átadni. Az áru/rakomány átadás-átvételét a szállítójegy, fuvarlevél igazolja, amelyet felek a személyes adatuk (név, anyja neve, lakcíme és aláírói minőségének - cégvezető, ügyvezető, telephelyvezető, fuvarozást végző-) olvasható, nyomtatott nagybetűkkel történő feltüntetése mellett saját kezűleg kötelesek aláírni, azaz a lerakodást és átadás-átvételt leigazolni. A szállítójegy nem megfelelő kitöltése, aláírása, egyéb hiányossága esetén minden, ebből eredő bizonyítási kötelezettség, kockázat a vevő/megrendelő terhére esik, az ebből eredő kár vevő/megrendelő saját kockázata. Megrendelő vevő köteles biztosítani, hogy a szerződésben általa megjelölt szállítási címen az áru kiszállításának időpontjában személyesen a megrendelő vagy képviselője a helyszínen tartózkodjon.

IV./ Fizetési rend/elszámolás :

Árjegyzék, számlázás, fizetési feltételek: Gyártó minden tárgyévben közzéteszi termékei árjegyzékét,amelyet telephelyén kifüggesztve Vevő megismerhet. Az árjegyzékben feltüntetett eladási bruttó árak tartalmazzák az általános forgalmi adó értékét. Gyártó fenntartja jogát az évközi árkorrekcióra, az adalékanyagok, energia-, szállítási költségek stb. árváltozása esetén. Gyártó mindenkori árjegyzéke a termékre vonatkozóan az úgynevezett gyártelepi árakat tartalmazza, a termék el- és kiszállításának fuvarköltségét nem. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított számla, amely a Vevő/Megrendelő és/vagy megbízottja által aláírt, leigazolt szállítólevélen alapul. A számla kiállításával és a késedelmi kamatokkal kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla keltétől számított 15 napon belül fogad el Gyártó. Az árjegyzék képezi a termékértékesítés és a számlázás alapját, amelyhez az egyedileg megrendelt szállítási, fuvarozási költségek hozzáadódnak.

Gyártó a vevő igényének megfelelően jogosult – a számviteli törvény szabályainak figyelembe vételével – készpénzfizetési számlát kiállítani, amelyet vevő/megrendelő az egyedi megrendelés és a terméknek a gyártó telephelyén történő átadás-átvétele közötti időtartama alatt gyártó pénztárába köteles befizetéssel teljesíteni. A gyártó a pénztárbizonylattal egyidejűleg állítja ki és adja át vevőnek a készpénzfizetési számlát. Egyebekben gyártó a 2013. évi XXXIV törvény és a hatályos Ptk. szabályaira figyelemmel banki átutalásra vonatkozó számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg vevő/megrendelő részére. A pénztartozás teljesítésének határideje főszabály szerint a számla kiállításától számított 30 nap. Késedelmes fizetés esetén a fogyasztónak minősülő magánszemély vevő/megrendelő továbbiakban fizetésre kötelezett, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. Ha a fizetésre kötelezett gazdálkodó szerv, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat plusz 8%-al növelt értéke.– ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre vonatkozó alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat+8%-kal növelt értéke. A késedelmi kamatot kizáró szerződési feltételek hatályos jogszabályba ütköznek és ezért semmisek. Ha a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forint összeget megfizetni. Ezen felül köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemmel okozott teljes kárát, ebben a általányon felül elsődlegesen az eljárási költségeket, illetékeket, ügyvédi munkadíjat stb. Ettől eltérő egyedi szerződéses kikötés jogszabályba ütközés miatt semmis.

Gyártó jogosult vevő/megrendelő gazdasági, pénzügyi, likviditási állapotáról vagy helyzetéről információt bekérni, annak eredménye szerint kérheti, hogy vevő/megrendelő adjon biztosítékot a vételár teljesítőképességére, vagy megállapodás szerint köthető engedményezés, tartozásátvállalás, zálogszerződés, jelzálog vagy egyéb, a pénztartozás teljesítését biztosító kötelmi szerződés.

V./ Termékszavatosság, garancia:

Gyártó termékéért a termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit. Gyártó termékeit az alábbi, harmonizált európai szabványok szerint garantálja:

-MSZ EN 1338/2003 Beton útburkoló elemek

-MSZ EN 1339/2003 Beton járdalapok

-MSZ EN 1340/2003 Beton útszegélyek

-MSZ EN 771-3/2003 Beton falazóelemek

Gyártó a terméket zárt, fóliázott raklapos csomagolásban értékesíti, ahhoz csatolja a minőségi tanúsítványt, és a termék kísérő okmányait. Gyártó a termékre cseregaranciát csak és kizárólag a még nem beépített és nem lerakott térkőre ad. Bármilyen minőségi kétség, kifogás esetén a térkő termék a minőségi vizsgálatig nem építhető be. Felek a minőségi kifogást mintavétel alapján igazságügyi műszaki szakértő bevonásával közösen vizsgálják, és a mintavételt valamint a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A termék felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. Szintén nincs cseregaranciája a mindenkor kiszállított mennyiség 2%-áig terjedő töréskár erejéig.

Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és a szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint vevő/megrendelő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani. Cseretermék esetén köteles a kifogásolt minőségű terméket a gyártónak vissza- és átadni. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint gyártó laborvizsgálatra küldi, töréstesztre, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra.

Az áru mennyiségét és minőségét vevőnek vagy megbízottjának gyártó telephelyén történő felrakodáskor ellenőrizni kell. A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét okmánnyal tanúsítják (gyártó laborjegyzőkönyve, minőségi tanúsítvány). Ptk. 6:127 §.

VI./ A kötelem megszüntetése megállapodással vagy egyoldalú nyilatkozattal:

A felek közös megegyezéssel a közöttük érvényesen létrejött írásbeli szerződést a jövőre nézve megszüntethetik, vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés megszüntetése, felbontása esetén Vevő köteles megtéríteni Gyártónak a megszűnés időpontjáig felmerült kezelési, rendelkezésre állási és gyártási költségeit, de minimum a megrendelt termék kikötött vételárának 40% forgalmi értékét. Gyártó jogosult ezt leszámlázni, és Vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Vevő a Ptk. 6:213. §-a alapján jogosult egyoldalúan elállni, vagy jognyilatkozattal felmondani a korábban írásban megkötött megrendelését. Egyoldalú vevői elállás vagy felmondás esetén azonban köteles a szerződésben megrendelt termék kikötött vételárának 60% forgalmi értékét bánatpénz jogcímén Gyártónak megfizetni. Gyártó jogosult ezt leszámlázni, és Vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Megrendelés esetén Gyártó a megadott szállítási határidőn túl díjmentesen max. 30 napig tárolja a terméket. Amennyiben ennek leteltével a termék nem kerül elszállításra, úgy a készlet felszabadul, vagy Gyártó a vevő részére tárolási díj ellenében tovább tárolja. A tárolási díj mértéke a megrendelés teljes értékének 2%-a, minden, a megadott 30 napos határidőn túli megkezdett hét után.

VII./Jogvita:

Az Általános szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben, valamint a felek által kötendő egyedi szerződésre a hatályos Ptk. szabályai irányadók.

Bírósági hatáskör és illetékesség a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX Törvény szerint 2018.május 01-től.

-  20. § (1) bekezdés: A törvényszék hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek elbírálását törvény nem utalja a járásbíróság hatáskörébe.

- (3) bekezdés: A járásbíróság hatáskörébe tartoznak azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg.

Amennyiben Megrendelő/Vevő magánszemély fogyasztó, úgy a Pp. 26. §-a alapján a vállalkozás által fogyasztóval szemben szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szerződő Felek, mint gazdálkodó szervek és gazdasági társaságok a jelen ÁSZF alapján a Pp. 27. §-a szerint vagyonjogi ügyek tekintetében a szerződésből eredő jogvitájuk esetére értékhatártól függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve harmincmillió forint pertárgyértéket meghaladó ügyekben a Pécsi Törvényszék illetékességét. Az illetékességi kikötés hatálya kiterjed szerződő felek jogutódjára is.

                                              

               ……………………..………………….

                        A Beton-Viacolor Térkő Zrt.

                        7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.

                                         Gyártó

                        Penczel Zsolt vezérigazgató

 

Megrendelő/Vevő az ÁSZF általános szabályait kötelező érvényűnek elfogadom, és annak a Gyártó által aláírt 1 példányát a mai napon, 20……. év ……………..…….. hó ………. napján átvettem, ennek tényét sajátkezű/cégszerű aláírásommal kikötöm és igazolom.

 

                       ……………………………….

                                Vevő/Megrendelő

Kapcsolat

home icon167634 Pécs Nagy-Berki u. 3.
phone 2 icon16+36/72/552-110
mail icon16Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
globe 1 icon16www.abetonterko.hu